Warunki wynajmu - Kampery Budzyń

Przejdź do treści
Wypożyczalnia kamperów
Zabierz w podróż swój hotel
Bez podróży człowiek jest uboższy o to, czego nikt nie może mu odebrać
Warunki wynajmu kampera

  
  
Poniższe warunki obowiązują od chwili zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem pojazdu określonego w umowie pomiędzy Najemcą-użytkownikiem, a wynajmującym to jest firmą PCD Polska sp. z o.o. ul. Rynkowa 26 64-840 Budzyń.

 
Niniejsze warunki są integralną częścią umowy.
1. Wymagania wobec najemcy
1.1 Minimalny wiek kierowcy to 26 lat, prawo jazdy kategorii B od minimum 4 lat.
1.2 Najemca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy okazać wynajmującemu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w punkcie 1.1.
1.3 Podróż Pojazdem poza kraje unii europejskiej wymaga wcześniejszej zgody PCD Polska , a w razie braku takiej zgody Najemca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody w pojeździe.
1.4 Pojazd należy odpowiednio traktować i właściwie zamykać. Użytkownik jest zobowiązany do regularnej kontroli pojazdu i upewnienia się że, spełnia on wszystkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy.
1.5 Najemca zobowiązuje się do pokrywania we własnym zakresie kosztów eksploatacji samochodu, tj. kosztów paliwa, oleju, płynów.
1.6 Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentów pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym i kompletem kluczy z pilotem przez cały czas trwania Umowy i powinien stosować zasady najwyższej rzetelności w ich zabezpieczeniu przed kradzieżą lub zgubieniem. Pozostawienie ww. dokumentów w samochodzie jest surowo zabronione, gdyż jednoczesna kradzież samochodu z dokumentami tego samochodu przekreślają możliwość uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. W takiej sytuacji pełną odpowiedzialność ponosi Najemca.
1.7 Najemca nie jest uprawniony do podnajmowania pojazdu innym osobom.
2. Rezerwacja, odstąpienie od umowy oraz płatności
2.1 Rezerwacji pojazdu kampingowego można dokonać drogą elektroniczną, otrzymując drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia rezerwacji samochodu campingowego.
2.2 Rezerwacja zostaje dokonana po podpisaniu umowy i otrzymaniu do dwóch dni od jej zawarcia opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30 % ceny najmu (jednak nie mniej niż 1000 zł) gotówką lub przelewem na konto IDEA BANK Numer rachunku: 82 1950 0001 2006 0355 5851 0002
2.3 Pozostała cześć opłaty musi zostać wpłacona najpóźniej w dniu odbioru samochodu.
2.4 Wpłata kaucji w wysokości nie mniejszej niż 5000 zł najpóźniej w dniu odbioru samochodu przeznaczona jest na pokrycie kosztów ewentualnych napraw i ubytków samochodu kempingowego.
2.5 W przypadku odstąpienia przez klienta od umowy na wynajem pojazdu po wpłacie opłaty rezerwacyjnej lub odstąpienia od zawartej umowy Najmu po wpłacie pełnej kwoty najmu, Najemca zostanie obciążony przez PCD Polska kosztami odstępnego w wysokości:
2.5.1 50% wpłaconej kwoty rezerwacji w przypadku odstąpienia w okresie większym niż 30 dni od daty wynajmu.
2.5.2 100 % wpłaconej kwoty rezerwacji w przypadku odstąpienia w okresie równym lub mniejszym niż 30 dni przed odbiorem samochodu.
2.6 Odstąpienie od Umowy Najmu musi być dostarczone do Wynajmującego w formie pisemnej.
2.7 Najemca ponosi koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem samochodu, m.in. koszty paliwa, winiet za granicą i opłat za autostrady i parkingi, koszty promów i przejazdów przez tunele i mosty, koszty mandatów i kar oraz naprawy uszkodzeń powstałych z winy Najemcy.
2.8 Koszt wynajmu/opłata za wynajem (samochodu campingowego) ustalana jest na podstawie aktualnego cennika Wynajmującego i składa się z:
2.8.1 wynagrodzenia za wynajem liczonego wg liczby dni określonych w Umowie Najmu,
2.8.2 opłaty serwisowej za jednorazowe wyposażenie samochodu w pełną butlę gazu, specjalistyczne płyny i papier toaletowy do WC, pełne zbiorniki wody, instruktaż,
2.8.3 kaucję, która w przypadku prawidłowego użytkowania samochodu jest zwracana do siedmiu dni po zwrocie pojazdu.
2.8.4 Najemca w przypadku naliczenia kar umownych lub innych roszczeń wyraża zgodę na potrącenie przez Wynajmującego w/w kwot z kaucji zabezpieczającej.
2.9 Pojazd zostaje przekazany Najemcy z pełnym bakiem paliwa i tak też musi zostać zwrócony. W przeciwnym razie PCD Polska obciąży Najemcę kosztami paliwa w wysokości rynkowej ceny paliwa plus 100 zł netto opłata za usługę.
2.10 W przypadku zdania samochodu po upływie terminu, o którym mowa w umowie najmu, Najemca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę po upływie terminu zdania pojazdu.
2.11 Samochód kampingowy w okresie lipiec - sierpień jest wynajmowany minimum na 7 dni.
3. Ograniczenia w użytkowaniu
3.1 W samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i innych używek.
3.2 W samochodzie obowiązuje zakaz przewożenia i przetrzymywania zwierząt bez zgody Wynajmującego.
3.3 Samochód campingowy nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów innych niż rekreacyjno – turystyczne, a w szczególności nie może brać udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów, nie może być także wykorzystywany do transportu rzeczy.
4. Przekazanie oraz zwrot samochodu
4.1 Samochód wydawany jest Najemcy po podpisaniu umowy najmu i zapłacie wynagrodzenia oraz kaucji w wysokości 5000 zł.
4.2 Samochód wydawany jest Najemcy wraz z kompletem dokumentów: dowód rejestracyjny, polisa OC, AC i Assistance oraz jednym zestawem kluczyków.
4.3 Samochód wydawany jest Najemcy czysty wewnątrz i na zewnątrz, i w takim stanie powinien zostać zwrócony Wynajmującemu, chyba że Najemca opłaci pakiet sprzątania.
4.4 Samochód wydawany jest Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa, pełnym zbiornikiem płynu do spryskiwaczy, opróżnioną i czystą toaletą opróżnionym zbiornikiem brudnej wody i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony Wynajmującemu.
4.5 Samochód wydawany Najemcy wyposażony jest w zestaw środków sanitarnych, które nie podlegają zwrotowi.
4.6 Do wynajmu doliczana jest opłata serwisowa płatna jednorazowo wg. cennika i obejmuje: • pełna butla z gazem propan 11 kg, • sprawdzenie i uzupełnienie płynów eksploatacyjnych pojazdu, • specjalistyczny płyn do toalety, • specjalistyczny papier do toalety 4 rolki, • pełny zbiornik wody, • przeszkolenie z zakresu obsługi pojazdu, • przy wynajmie powyżej 14-tu dni, opłata serwisowa gratis.
4.7 Samochód wydawany jest Najemcy o godzinie 15:00. Zwrot samochodu przez Najemcę następuję do godziny 10:00.

 
5. Odpowiedzialność
5.1 Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego o każdej stwierdzonej awarii, usterce, kolizji i wypadku drogowym z udziałem wynajmowanego samochodu, i zastosować się do wszystkich wskazówek dotyczących postępowania w zaistniałej sytuacji.
5.2 Umowa najmu oraz stanowiące jej integralną część ogólne warunki najmu ustalają prawa i obowiązki obu stron tj PCD Polska i najemcy, a kwestie nierozstrzygnięte reguluje polski kodeks cywilny. Najemca swoim podpisem oświadcza, że zapoznał się i przyjmuje poniższe ogólne warunki najmu co jest traktowane jako wiążące.
5.3 Klient wyraża zgodę na monitorowanie pojazdu systemami GPS podczas użytkowania kampera.

 
6. Naprawy, procedura w przypadku wypadku
6.1 Bez uprzedniego powiadomienia firmy PCD Polska, nie objęte gwarancją producenta naprawy pojazdu niezbędne dla bezpieczeństwa jazdy w okresie wynajęcia, mogą być zlecane przez Użytkownika do równowartości kwoty 150 EURO. O poważniejszych naprawach Użytkownik musi wcześniej poinformować firmę PCD Polska
6.2 Gdy za szkody w pojeździe uniemożliwiające użytkowanie pojazdu przez Użytkownika odpowiedzialność ponosi firma PCD Polska, to przy zachowaniu postanowień p. 6.1, koszty napraw zostaną zwrócone Użytkownikowi na podstawie przedłożonych rachunków oraz po okazaniu wymienionych części.
6.3 Firma PCD Polska nie zwraca Użytkownikowi żadnych kosztów przerwy w podróży spowodowanej awarią pojazdu .
6.4 Najemca winien natychmiast poinformować odpowiednie służby porządku ruchu drogowego (Policję) i PCD Polska o wypadku, stłuczce, pożarze, kradzieży, włamaniu lub innych uszkodzeniach w pojeździe.
6.5 Najmujący wyraża zgodę na pobranie z kaucji gwarancyjnej opłaty za naprawę szkody, która została przez Niego wyrządzona. Jeżeli szkoda przewyższa wpłaconą kaucję i nie zostanie pokryta z ubezpieczenia AC kampera lub OC sprawcy Najemca zgadza się na dopłatę pozostałej kwoty i nie wyraża sprzeciwu.
6.6 Wszystkie Szkody wyrządzone przez Najemcę w tym komunikacyjne do wysokości wpłaconej kaucji, są usuwane z wpłaconej gwarancji przez Najemcę. Nie są takie szkody zgłaszane do ubezpieczyciela i Wynajmujący nie wyraża zgody na zgłoszenie takich szkód przez Najemcę.
6.7 Za zgłoszenie szkody komunikacyjnej z OC pojazdu specjalnego typu kamper zgłoszone poza wiedzą i pisemną zgodą (e-mail) Wynajmującego podlegają karzę w wysokości wpłaconej kaucji. Najemca zobowiązuje się tę karę zapłacić, nawet po oddaniu przez Wynajmującego kaucji Najemcy.
6.8  Wszystkie Szkody nie komunikacyjne wyrządzone w czasie najmu kampera przez Najemcę usuwane są na koszt Najemcy. Roszczenia Wynajmującego wobec Najemcy za spowodowane szkody mogą być wyższe niż wpłacona kaucja. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy wszystkich wyrządzonych szkód niekomunikacyjnych. Najemca zobowiązuje się te koszty zapłacić, nawet po oddaniu przez Wynajmującego kaucji Najemcy.
6.9  Przy każdej szkodzie komunikacyjnej wyrządzonej przez Najemcę powyżej 5 tys. brutto, która zostanie zgłoszona do ubezpieczyciela i naprawiana zostanie przy udziale polisy AC wypożyczalni, Najemca pokrywa tzw. udział własny AC w kwocie 5 tys. brutto.
7   Zgoda na przetwarzanie danych Osobowych
7.1 Najemca wyraża zgodę na ujawnianie danych Osobowych upoważnionym pracownikom wynajmującego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Wróć do spisu treści